Huurverhoging 2024

Elk jaar passen wij op 1 juli de netto huur voor woningen aan. Dit is de huur die u voor de woning betaalt zonder de servicekosten. De overheid bepaalt met hoeveel procent wij de netto huur maximaal mogen aanpassen. U krijgt altijd vóór 1 mei een brief met de nieuwe huurprijs.

Wat betekent de huuraanpassing voor u?
U heeft van ons een brief gekregen waarin staat of en met hoeveel uw huur omhoog gaat. De huurverhoging hangt af van uw inkomen en wat voor soort woning u huurt.

Sociale huurwoningen
De huurverhoging voor sociale huurwoningen mag maximaal 5,8% zijn. Voor de meeste huurders stijgt de huur met 5,3%. Bewoners van een sociale huurwoning met een hoog inkomen kunnen een extra huurverhoging krijgen van €50 of €100 per maand. Dit noemen we een inkomensafhankelijke huurverhoging.

Vrije sector huurwoningen
Als u een vrije sector woning van ons huurt, mag de huurverhoging maximaal 5,5% zijn. Wij hebben de huurverhoging voor onze vrije sector huurwoningen gelijk getrokken met de huurverhoging voor de sociale huurwoningen. De huurverhoging in de vrije sector is dan ook maximaal 5,3%.

Bezwaar
Als u het niet eens bent met de huurverhoging, dan kunt u bij ons voor 1 juli 2024 een bezwaar indienen. Er moet dan wel een geldige reden zijn voor het bezwaar. Op de website van de overheid leest u meer over redenen voor bezwaar.

Ook als u een vrije sector woning huurt, kunt u bij ons een bezwaar indienen. Dat kan alleen als de voorgestelde huurverhoging meer is dan maximaal toegestaan (5,5%).

Wanneer wij niet akkoord gaan met uw bezwaar, dan kunt u een uitspraak van de huurcommissie vragen. Woont u in een sociale huurwoning? Dan leest u hier meer over een procedure bij de huurcommissie. Voor het inschakelen van de huurcommissie bij een vrije sector huurwoning vindt u hier meer informatie.

Wilt u bezwaar maken?
Dit kan per brief, e-mail of online: Formulier bezwaar huurverhoging

Veel gevraagd over Huurverhoging 2024

Waarom wordt de huur verhoogd?

Algemeen

Ieder jaar mogen woningcorporaties per 1 juli de huur aanpassen. Hierover zijn afspraken gemaakt met de overheid, Aedes en de Woonbond. De overheid geeft aan hoeveel de huren maximaal mogen stijgen.

We willen de kwaliteit van onze woningen verbeteren, de leefbaarheid van de buurten van onze bewoners vergroten én woningen bijbouwen. Dit kost veel geld. We passen de huur aan volgens de wettelijke regels. Voor de meeste huurders betekent dit dat de huurverhoging niet meer is dan de loonstijging van afgelopen jaar (gemiddeld 5,8%).   

Een huurverhoging van 5,3% betekent dat het inkomen van huurders gemiddeld meer stijgt dan dat de huur omhoog gaat. Huurders zijn hierdoor gemiddeld steeds een iets kleiner deel van hun inkomen kwijt aan huur.

Worden de servicekosten ook verhoogd?

Algemeen

Wanneer de afrekening servicekosten over 2023 hiervoor aanleiding geven, worden de voorschotten van de servicekosten (zoals verwarmingsvoorschot, schoonmaken, elektra, etc.) aangepast. U ontvangt een aparte brief van ons als het voorschot voor de servicekosten wijzigt.

Ik huur een sociale huurwoning en krijg een huurverhoging van 5,3%. Hoe kan ik bezwaar maken?

Algemeen

U kunt alleen schriftelijk bezwaar maken bij Cazas Wonen. Let er wel op dat uw bezwaar vóór 1 juli bij ons binnen is. Onder schriftelijk verstaan wij het online formulier, een brief of per e-mail.

In onderstaande gevallen kunt u bezwaar maken:

 • Cazas Wonen heeft de huurverhoging te laat aangekondigd. U moet de brief over de huurverhoging minimaal 2 maanden voor de ingangsdatum hebben ontvangen. 
  Bijvoorbeeld: Gaat de huurverhoging in op 1 juli 2024? Dan moet u de brief voor 1 mei hebben ontvangen. 
 • In de huurverhogingsbrief staan fouten. Bijvoorbeeld een te hoog percentage, een verkeerde ingangsdatum of een onjuiste kale huurprijs. 
 • U heeft de Huurcommissie gevraagd om de huur te verlagen bij onderhoudsgebreken of uw huur is al verlaagd om die reden.
 • De nieuwe huur is hoger dan de maximale huurprijs van de woning.
 • Cazas Wonen verhoogt de huur binnen 12 maanden opnieuw. Hierop zijn 3 uitzonderingen:
  Cazas Wonen mag de huur wel binnen 12 maanden verhogen in het 1e jaar van uw huurcontract of als tussen de vorige 2 huurverhogingen meer dan een jaar zat of als Cazas Wonen uw woning heeft verbeterd. 

Bezwaar maken heeft geen zin in de volgende situaties:

 • Mijn huurwoning wordt niet goed onderhouden. Geef online aan ons door dat u niet tevreden bent.
 • Mijn inkomen is 2024 gedaald. In sommige gevallen komt u in aanmerking voor huurverlaging.
 • Ik heb veel overlast van mijn buren. Meld online uw overlastklacht.

Meer informatie over bezwaar maken tegen de jaarlijkse huurverhoging vindt u op de website van de Huurcomissie.

U kunt uw bezwaar hier indienen.

Ik huur een sociale huurwoning en krijg een inkomensafhankelijke huurverhoging van €50 of €100. Hoe kan ik bezwaar maken?

Algemeen

In de volgende gevallen kunt u bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging:

 • Mijn inkomen in 2023 is lager dan in 2022 waardoor ik in een andere inkomenscategorie val en de voorgestelde huurverhoging te hoog is.
 • Mijn verhuurder heeft geen inkomensindicatie bij de Belastingdienst gevraagd.
 • Het huishoudinkomen over 2022 op de inkomensindicatie klopt niet.
 • Ik of iemand uit mijn huishouden behoort tot de aangewezen groep chronisch zieken of gehandicaten met (zorg)indicatie, WVG, WMO, mantelzorgcompliment of blindheid.

U kunt uw bezwaar hier indienen. 

Ik huur een vrije sector woning. Hoe kan ik bezwaar maken tegen de jaarlijkse huurverhoging?

Algemeen

Ook als u in een vrije sector huurwoning woont, dan kunt u bij ons een bezwaar indienen. Dat kan alleen als de voorgestelde huurverhoging meer is dan maximaal toegestaan (5,5%).

U kunt uw bezwaar hier indienen.

Wat gebeurt er met mijn bezwaar voor de jaarlijkse huurverhoging?

Algemeen

Wij beoordelen uw bezwaar. Er zijn twee mogelijkheden:

 • Wij stemmen wel in met uw bezwaar. Dan sturen wij u een aangepast voorstel voor de huurverhoging.
 • Wij stemmen niet in met uw bezwaar. Als u het daarmee eens bent, dan kunt u uw bezwaar intrekken. Als u het daar niet mee eens bent, dan vragen wij de Huurcommissie of de voorgestelde huurverhoging redelijk is. De uitspraak van de Huurcommissie is bindend. Als u of Cazas Wonen het niet eens bent met de uitspraak van de Huurcommissie, dan is beroep bij de rechter mogelijk.

Krijgt u ook ongelijk van de Huurcommissie, dan moet u niet alleen de huurverhoging betalen maar ook de kosten voor de bezwaarprocedure. Die kosten zijn € 25. Wilt u niet ook nog de kosten voor de procedure betalen? Laat ons dan zo snel mogelijk weten dat u uw bezwaar intrekt.

Kan mijn huurprijs onbeperkt stijgen?

Algemeen

Voor een sociale huurwoning kan dat niet. De woningpuntenwaardering bepaalt de maximale huurprijs van de woning. De huurprijs mag hier nooit bovenuit komen.

Voor huurwoningen in de vrije sector geldt geen maximale huurprijs. We houden hier wel rekening met een prijs-/kwaliteitsverhouding die passend is bij de woningmarkt. Dit doen we op basis van de markthuur.

Wanneer kan de huur inkomensafhankelijk worden verhoogd?

Algemeen

Woont u in een sociale huurwoning? Dan mag Cazas Wonen de kale huur elk jaar iets verhogen. Als uw inkomen hoger is dan een bepaalde grens, dan mag Cazas Wonen de huur met een bedrag verhogen. Dit heet de inkomensafhankelijke huurverhoging. Op de website van de Huurcommissie leest u hoeveel uw huur omhoog mag gaan en wat u kunt doen als u het daar niet mee eens bent. 

Waarom vragen wij inkomensgegevens op bij de Belastingdienst?

Algemeen

Voor het vaststellen van de jaarlijkse huurverhoging is het belangrijk om te weten of uw inkomen past bij de huur van uw woning. Wij vragen daarom bij de Belastingdienst gegevens over uw inkomen op. Voor het inkomen kijkt de Belastingdienst naar het jaarinkomen over 2022. Dit inkomen is namelijk in de meeste gevallen definitief vastgesteld door de Belastingdienst. 

Welke gegevens wisselt de Belastingdienst uit met Cazas Wonen?
Er is in de wet vastgelegd dat de Belastingdienst gegevens mag verstrekken aan verhuurders. De Belastingdienst telt alle inkomens van uw huishouden op en geeft aan ons door in welke categorie dit uitkomt. Van inwonende kinderen die op 1 januari 2024 jonger zijn dan 23 jaar wordt alleen het inkomen meegeteld dat boven € 22.356 uitkomt.

De Belastingdienst vertelt ons niet hoe hoog uw inkomen is. Zij laten ons alleen weten in welke inkomenscategorie uw huishoudinkomen valt. Op basis van deze gegevens wordt de huurverhoging vastgesteld. 

Let op:
Voor de huishoudsamenstelling telt als datum 1 juli 2024. Omdat Cazas Wonen het huurverhogingsvoorstel voor 1 mei aan u moet versturen, is de huishoudsamenstelling van 1 april gebruikt. Is uw huishoudsamenstelling op 1 juli anders dan op 1 april? Dan komt u misschien in aanmerking voor een andere huurverhoging. 

Door de huurverhoging valt mijn huur boven de grens voor huurtoeslag. Kan ik nu nog huurtoeslag krijgen?

Algemeen

Als de huurprijs van uw woning op het moment van tekenen van uw huurcontract onder de huurtoeslaggrens lag, blijft uw woning een sociale huurwoning en houdt u recht op huurtoeslag als u hiervoor in aanmerking komt.

Houdt u er wel rekening mee dat u alleen huurtoeslag kunt krijgen over dat gedeelte van de huur dat binnen de huurtoeslaggrens valt.

Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Mijn huur verandert. Moet ik dat zelf doorgeven aan de Belastingdienst voor mijn huurtoeslag?

Algemeen

Dat hangt af van uw situatie. 

Jaarlijkse huurverhoging
De jaarlijkse huurverhoging op 1 juli geven wij binnen 1 maand door aan de Belastingdienst. 

Situaties waarin u uw nieuwe huur zelf moet doorgeven
Verandert uw huur bijvoorbeeld na een renovatie? Geef dan zelf uw nieuwe huur door aan de Belastingdienst.
Gaat u verhuizen en verandert uw huur? Dan moet u ook altijd zelf uw nieuwe huur aan de Belastingdienst doorgeven. 

Wat gebeurt er als ik de huurverhoging niet betaal?

Algemeen

Als u de huurverhoging niet betaalt, dan sturen wij u binnen drie maanden na de voorgestelde datum van de huurverhoging een herinneringsbrief. Blijft u het oneens met de huurverhoging, dan kunt u de Huurcommissie inschakelen. Doet u dit niet, dan gaat de huurverhoging alsnog, met terugwerkende kracht, per 1 juli van kracht.

Ik denk dat ik in aanmerking kom voor de huurverlaging lage inkomens 2023/2024. Wat moet ik doen?

Algemeen

Als u in 2023 geen huurverlaging heeft gehad, maar nu wel een laag inkomen heeft, komt u mogelijk in aanmerking voor de regeling huurverlaging lage inkomens 2023/2024. U leest hierover meer op deze pagina.

Waarom zijn de bijdragen van het serviceabonnement, de zonnepanelen, de boilers en de Energieprestatievergoeding verhoogd?

Algemeen

Deze bijdragen zijn per 1 juli 2024 geïndexeerd. Hieronder ziet u met welk percentage deze bijdragen verhoogd zijn:

 • Serviceabonnement: 3,8%
 • Huur boiler: 2,7%
 • Zonnepanelen: 2%
 • Huishoudelijk gasverbruik: 3,8%
 • Energieprestatievergoeding 3,8%