Jaarlijkse huurverhoging

Ieder jaar passen wij op 1 juli de netto huur voor woningen aan. Dit is de huur die u voor de woning betaalt zonder de servicekosten. De overheid bepaalt met hoeveel procent wij de netto huur mogen aanpassen. U krijgt altijd vóór 1 mei een brief met de nieuwe huurprijs.

Bezwaar maken
De overheid bepaalt wanneer u een geldige reden heeft om bezwaar te maken tegen de huurverhoging. Alleen met een geldige reden heeft het zin om bezwaar te maken. Wilt u meer informatie? Bezoek dan de website van de Rijksoverheid.

Bezwaar goedkeuren of afwijzen
Uw bezwaar wordt door ons gecontroleerd. U ontvangt van ons bericht of uw bezwaar is goedgekeurd of afgewezen.
Bezwaar goedkeuren of doorsturen naar de Huurcommissie
Wanneer blijkt dat u geen geldige reden heeft, wijzen wij uw bezwaar af. U kunt dan uw bezwaar intrekken of laten doorsturen naar de Huurcommissie.

Let op!: als u het bezwaar door de Huurcommissie laat beoordelen, zijn hier kosten van €25,- aan verbonden. Wanneer de Huurcommissie ook aangeeft dat uw bezwaar niet geldig is, betaalt u de kosten van €25,-.

Veel gevraagd over Jaarlijkse huurverhoging

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?

Algemeen

U kunt alleen schriftelijk bezwaar maken bij Cazas Wonen. Let u er wel op dat uw bezwaar vóór 1 juli bij ons binnen is. Onder schriftelijk verstaan wij ons online formulier, brieven en e-mails.

Meer informatie over bezwaar maken tegen de huurverhoging leest u op de website van de Huurcommissie.

Gaat de huurtoeslag ook omhoog bij de huurverhoging op 1 juli?

Algemeen

Nee, de toeslag wordt niet direct aangepast. Het bedrag dat u maandelijks ontvangt blijft hetzelfde. Begin volgend jaar krijgt u van de Belastingdienst een definitieve berekening van het voorafgaande jaar. Daarin is de jaarlijkse huurverhoging wel verwerkt. Wij geven jaarlijks de huurverhoging door aan de Belastingdienst. Als u te weinig huurtoeslag heeft gekregen wordt dat bij de jaarafrekening verrekend.

Wanneer kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?

Algemeen

Alleen in de onderstaande gevallen kunt u bezwaar maken tegen de huurverhoging.

 • Bezwaren tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging
  Het inkomen op de inkomensverklaring klopt niet.
  Het inkomen was afgelopen jaar lager dan het jaar ervoor. 
  U of uw medebewoner(s) bent (is) gehandicapt of chronisch ziek.
  U of uw medebewoner(s) levert mantelzorg.
  Meer informatie vindt u op www.huurcommissie.nl.
   
 • Bezwaren tegen de normale huurverhoging
  U heeft de huurverhoging te laat ontvangen (op of na 1 mei).
  De huurprijs is hoger dan is toegestaan (volgens het woningwaarderingsstelsel).
  De huurverhoging is hoger dan wettelijk is toegestaan.
  Dit is de derde huurverhoging binnen vierentwintig maanden.
  Er loopt een procedure voor huurverlaging bij de Huurcommissie of de huurverlaging is toegekend door de Huurcommissie.
  Meer informatie hierover vindt u via www.huurcommissie.nl.

 Wilt u bezwaar maken?
U kunt alleen schriftelijk bezwaar maken bij Cazas Wonen. Let u er wel op dat uw bezwaar vóór 1 juli bij ons binnen is. 

Moet de inkomensverklaring bij de huurverhogingsbrief worden toegevoegd?

Algemeen

Ja, als de huurverhoging hoger is dan 2,6% moet de inkomensverklaring bij de huurverhogingsbrief worden gevoegd. U heeft alleen een inkomensverklaring ontvangen als wij een huurverhoging van 2,6% voorstellen.

Ik heb dubbelglas tegen huurverhoging, maar nu krijgt mijn hele complex gratis dubbelglas, stopt mijn huurverhoging?

Algemeen

Is er bij u plaatsing van dubbelglas als individuele woningverbetering tegen huurverhoging uitgevoerd? En is er in een later stadium op complexniveau, binnen 8 jaar,  voor alle woningen dezelfde verbetering kosteloos door ons doorgevoerd? Dan wordt vanaf de maand dat de dubbele beglazing op de adressen wordt geplaatst, de huurverhoging gecorrigeerd voor het adres waar dit al eerder is uitgevoerd. Het bedrag dat komt te vervallen bestaat uit de verwerkte huurverhoging voor het aanbrengen van dubbelglas. Het bedrag wordt geïndexeerd volgens de indexcijfers van het CPI (consumenten-prijsindex)

Wanneer kan ik geen bezwaar maken tegen de huurverhoging?

Algemeen

In een aantal gevallen heeft u, volgens de wet, geen geldige reden om bezwaar te maken tegen de huurverhoging.

 • U bent het niet eens met het beleid ten aanzien van de inkomensafhankelijke huurverhoging.
 • U hebt een klacht over het onderhoud van uw woning. Wel kunt u bij ernstige onderhoudsgebreken in de woning een verzoek indienen bij de Huurcommissie voor tijdelijke huurverlaging. Meer informatie vindt u op de website van de

  website Huurcommissie

  .
 • U hebt een klacht over overlast in uw woonomgeving. Wel kunt u, als er sprake is van ernstige en voortdurende overlast in de woonomgeving, een verzoek indienen bij de Huurcommissie voor  tijdelijke huurverlaging. Meer informatie vindt u op de

  website Huurcommissie

  .

 • U hebt bezwaar tegen het verstrekken van de inkomensverklaring door de Belastingdienst.
 • U verwacht dat uw huishoudinkomen als gevolg van een inkomensdaling in 2022 lager is dan de inkomensgrenzen die genoemd zijn in het voorstel voor de (inkomensafhankelijke) huurverhoging. U kunt in dit geval een verzoek tot huurverlaging bij ons indienen als er langer dan 6 maanden sprake is van een inkomensdaling.

Wat gebeurt er met mijn bezwaar voor de jaarlijkse huurverhoging?

Algemeen

Wij beoordelen uw bezwaar. Er zijn twee mogelijkheden:

 • Wij stemmen wel in met uw bezwaar.
  Dan sturen wij u een aangepast voorstel voor de huurverhoging.
 • Wij stemmen niet in met uw bezwaar.
  Als u het daar mee eens bent, dan kunt u uw bezwaar intrekken. Als u het daar niet mee eens bent, dan vragen wij de Huurcommissie of de voorgestelde huurverhoging redelijk is. De uitspraak van de Huurcommissie is bindend. Als u of Cazas Wonen het niet eens bent met de uitspraak van de Huurcommissie, dan is beroep bij de rechter mogelijk.
  Aan het inschakelen van de Huurcommissie zijn kosten verbonden (€ 25), die voor uw rekening zijn als u niet in het gelijk wordt gesteld. Meer informatie vindt u op de

  website Huurcommissie

  .

Wanneer kan de huur niet inkomensafhankelijk worden verhoogd?

Algemeen

a. Als u gehandicapt of chronisch ziek bent of als u mantelzorg levert. Omdat Cazas Wonen deze informatie niet heeft, kunt u dit via een bezwaar aan ons laten weten. Heeft u eerder met succes bezwaar gemaakt omdat u chronisch ziek of gehandicapt bent of mantelzorg levert? Dan verhogen wij uw huur niet meer inkomensafhankelijk.  

b. Als het huishoudinkomen in 2022 lager was dan in 2021. Het inkomen van 2022 moet dan wel lager zijn dan de inkomensgrenzen die genoemd zijn in het voorstel voor de (inkomensafhankelijke) huurverhoging. Omdat Cazas Wonen deze informatie niet heeft, kunt u dit via een bezwaar aan ons laten weten

Welke gegevens ontvangt Cazas Wonen van de Belastingdienst?

Algemeen

De Belastingdienst geeft een code door aan CazasWonen. Dit kunnen de volgende codes zijn:

 • Code N: Inkomen is lager dan € 48.836 (eenpersoonshuishouden) OF lager dan € 56.513 (meerpersoonshuishouden)
 • Code M: Inkomen is tussen € 48.836 en € 57.573 (eenpersoonshuishouden) OF tussen € 56.513 en € 76.764 (meerpersoonshuishouden)
 • Code J: Inkomen is hoger dan € 57.573 (eenpersoonshuishouden) OF hoger dan € 76.764 (meerpersoonshuishouden)
 • Code O: Inkomen onbekend.

Als uw adres code M of code J heeft dan mogen wij uw huur inkomensafhankelijk verhogen. U ontvangt bij uw voorstel tot huurverhoging de verklaring die wij van de Belastingdienst hebben ontvangen.

Van welke huurders mag Cazas Wonen de inkomensverklaring opvragen?

Algemeen

Wij mogen alleen de inkomensverklaringen opvragen van bewoners van een sociale huurwoning. Of een huurwoning sociaal is, hangt af van de huurprijs bij het begin van het huurcontract. Als deze onder de toen geldende liberalisatiegrens lag, is de woning sociaal. Hoe hoog deze grens is, is afhankelijk van het moment waarop u de woning bent gaan huren. Wij mogen geen inkomensverklaring opvragen van huurders die boven deze grens zitten. Dit hebben wij dan ook niet gedaan. 

Wanneer moet Cazas Wonen een tweede inkomensverklaring opvragen?

Algemeen

Als u van mening bent dat de inkomensverklaring niet klopt. Hiervan is sprake als het aantal personen in het huishouden gewijzigd is of wijzigt voor 1 juli of wanneer het inkomen niet klopt.
U hoeft bij uw bezwaar dan geen inkomensgegevens aan te leveren. Wij vragen dan een nieuwe inkomensverklaring op bij de Belastingdienst.

Waarom heeft de Belastingdienst mijn inkomensgegevens doorgegeven aan jullie? Ik heb hier geen toestemming voor gegeven.

Algemeen

Wij mogen een inkomensverklaring van de meeste huurders opvragen bij de Belastingdienst. Deze inkomensverklaring gebruiken we alleen voor de jaarlijkse huurverhoging. Wij kunnen dan vaststellen binnen welke inkomensgroep uw huishouden valt. De inkomensgroep bepaalt wat uw huurverhoging is. Wij sturen u eind april een brief over de huurverhoging. 

Wat doet Cazas Wonen met de huuropbrengsten van haar huurwoningen?

Algemeen

Alle opbrengsten die we uit de huur van onze woningen krijgen, stoppen we weer in de volkshuisvesting. Dit houdt in dat we met dit geld investeren in (groot) onderhoud van onze woningen, duurzaamheid en nieuwbouw. We sparen het geld dus niet op.

Wat gebeurt er als ik de huurverhoging niet betaal?

Algemeen

Als u de huurverhoging niet betaalt, dan sturen wij u binnen drie maanden na de voorgestelde datum van de huurverhoging een herinneringsbrief. Blijft u het oneens met de huurverhoging, dan kunt u de Huurcommissie inschakelen. Doet u dit niet, dan gaat de huurverhoging alsnog, met terugwerkende kracht, per 1 juli van kracht.

Meer informatie kunt u vinden op de

website Huurcommissie

.

Wat wordt verstaan onder huishoudinkomen?

Algemeen

Alle inkomens van de huurder(s) en eventuele medebewoners die ingeschreven staan op het woonadres bij elkaar opgeteld.

Wanneer kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging op grond van een handicap, een chronische ziekte of mantelzorg?

Algemeen

Om te kunnen bepalen of u tot de categorie chronisch ziek of gehandicapt behoort, vragen wij om een van de volgende bewijsstukken:

 • De huurder of een ander lid van het huishouden ontvangt op grond van artikel 2.1 van het Besluit zorgverzekering voor een periode van tenminste een jaar en tenminste 10 uur per week verpleging of verzorging als bedoeld in artikel 2.10 van dat besluit (verpleging en verzorging zonder verblijf).
 • Aan de huurder of een ander lid van dat huishouden is een blijk van waardering voor mantelzorgers verstrekt als bedoeld in artikel 2.1.6 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en die mantelzorg is verleend aan een ander lid van datzelfde huishouden.
 • De huurder of een ander lid van dat huishouden is in het bezit van een indicatiebesluit als bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wet langdurige zorg voor verblijf als bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdeel a, van die wet of voor direct oproepbare assistentie bij algemene dagelijkse levensverrichtingen als bedoeld in artikel 10.1.4 van die wet.
 • Aan de huurder of aan een ander lid van dat huishouden is een beschikking verstrekt ten behoeve van voorzieningen aan de betreffende woonruimte op grond van artikel 1, eerste lid, onderdeel c, van de Wet voorzieningen gehandicapten of artikel 1, eerste lid, onderdeel g, onder 6, van de Wet maatschappelijke ondersteuning, of ten behoeve van een woningaanpassing als bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.
 • De huurder of een ander lid van dat huishouden kan met een verklaring van de huisarts aantonen dat hij blind is.

Als een huurder voorgaande jaren al bezwaar heeft gemaakt op een van deze gronden en dit is door ons toegekend, dan verhogen wij de huur niet inkomensafhankelijk.

Meer informatie vindt u op de

website Huurcommissie

.

 

Hoe kan ik bewijzen dat mijn inkomen dit jaar lager is dan vorig jaar?

Algemeen

Was uw huishoudinkomen over dit jaar lager dan vorig jaar? Dan kunt u dit bij Cazas Wonen bewijzen met de inkomensverklaring(en) van de Belastingdienst. De inkomensverklaring over 2022 kunt u vanaf juni 2023 bij de Belastingdienst opvragen. Hier kunt u uw inkomensverklaring downloaden via de site van de Belastingdienst.

Het is belangrijk dat wij de inkomensverklaringen van alle bewoners op uw adres ontvangen. U hoeft niet te wachten met het maken van bezwaar tot u de inkomensverklaring heeft. U kunt alvast bezwaar maken. Wij vragen u dan om de inkomensverklaring(en) toe te sturen zodra u die heeft. 

Heeft u een eigen bedrijf en is uw inkomen over het afgelopen jaar nog niet vastgesteld? Dan vragen wij u om een officiële verklaring van uw boekhouder met een kopie van uw aangifte over het afgelopen jaar.

Bent u woningzoekende? Pas uw inkomen dan aan op Woningnet. Bij woningtoewijzing vragen wij altijd om een inkomensverklaring van het afgelopen jaar. Mocht dit niet passend zijn kijken wij naar de inkomensverklaring van het jaar daarvoor. Mocht blijken dat het huidige inkomen wel passend is dan kijkt Cazas Wonen naar de laatste 3 salarisspecificaties of uitkeringsspecificaties.

Tellen alle inkomens mee bij de berekening voor de huurverhoging ?

Algemeen

Alle inkomens tellen mee, ook die van medebewoners en kamerhuurders. Het inkomen van medebewoners die op 1 januari 2022 nog geen 23 jaar waren, telt alleen als dat inkomen boven het minimumloon ligt (€ 22.356). De Belastingdienst corrigeert dit inkomen automatisch: op de inkomensverklaring wordt dus alleen dat deel van het inkomen meegenomen dat boven het minimumloon ligt. 

Voorbeeld: het inkomen van uw zoon van 21 jaar is € 28.356. Voor de inkomensafhankelijke huurverhoging wordt (€ 28.356 - € 22.356 =) € 6.000 meegenomen in het huishoudinkomen.

Welke data zijn belangrijk bij het vaststellen van de maximale huurverhoging?

Algemeen

Voor het inkomen kijkt de Belastingdienst naar het jaarinkomen over 2021. Dit inkomen is namelijk in de meeste gevallen definitief vastgesteld door de Belastingdienst. Voor de huishoudsamenstelling telt als datum 1 juli 2023. Omdat Cazas Wonen het huurverhogingsvoorstel voor 1 mei aan u moet versturen, is de huishoudsamenstelling van 1 april gebruikt. Is uw huishoudsamenstelling op 1 juli anders dan op 1 april? Dan komt u misschien in aanmerking voor een andere huurverhoging. 

Geldt de inkomensafhankelijke huurverhoging voor woningen waarvan de huidige huur hoger is dan € 808,06 (prijspeil 2023)?

Algemeen

Als uw woning geliberaliseerd is (de huurprijs lag bij het ingaan van het contract al boven de toen geldende liberalisatiegrens), dan geldt de inkomensafhankelijke huurverhoging niet. Is uw huur pas na de ingangsdatum van het contract boven de huurprijsgrens van € 808,06 (prijspeil 2023) gestegen? Dan mogen wij uw huur inkomensafhankelijk verhogen.