Aanvraag huurverlaging

Aanvraag huurverlaging

Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de huur verlaagd worden. Bijvoorbeeld bij inkomensdaling na een inkomensafhankelijk huurverhoging of om de aanvraag van huurtoeslag mogelijk te maken (alleen bij een sociale huurwoning).

Met dit stappenplan kunt u zien of u in aanmerking komt voor huurverlaging. 

Woont u in een sociale huurwoning of in een vrije sector huurwoning?

Gerelateerde vragen

Ik denk dat ik in aanmerking kom voor de huurverlaging lage inkomens 2023/2024. Wat moet ik doen?

Algemeen

Als u in 2023 geen huurverlaging heeft gehad, maar nu wel een laag inkomen heeft, komt u mogelijk in aanmerking voor de regeling huurverlaging lage inkomens 2023/2024. U leest hierover meer op deze pagina.

Meer over dit onderwerp

Ik heb een huurverlaging gekregen. Moet ik zelf de nieuwe huur doorgeven aan de Belastingdienst?

Algemeen

Ja, u moet zelf de nieuwe huurprijs doorgeven aan de Belastingdienst via www.mijntoeslagen.nl

Meer over dit onderwerp

Om hoeveel huurverlaging kan ik vragen?

Algemeen

Om een verlaging van maximaal drie inkomensafhankelijke huurverhogingen. Als u voor 1 juli 2024 een aanvraag voor huurverlaging indient, kunt u om verlaging van de inkomensafhankelijke huurverhoging van 2021, 2022 en 2023 vragen. Als het huishoudinkomen gedaald is tot onder de inkomensgrenzen voor de huurtoeslag, dan kunt u vragen om huurverlaging tot aan de liberalisatiegrens.


Voorbeeld: U heeft in 2022 een inkomensafhankelijke huurverhoging gekregen, omdat het huishoudinkomen in de hoogste categorie viel. In de loop van 2022 bent u met pensioen gegaan en daardoor is uw inkomen voor heel 2022 gedaald tot onder € 67.557,- (peildatum 2023). U kunt dan een verzoek tot huurverlaging doen, waarbij u moet aantonen dat uw inkomen onder € 67.557,- (peildatum 2023) ligt. Dit doet u door middel van een inkomensverklaring over 2022, die u bij de Belastingdienst kunt opvragen. Als uw huishoudinkomen over 2022 inderdaad onder de grens is gekomen, dan wordt uw huur verlaagd naar de huur die u zou moeten betalen als uw huur niet inkomensafhankelijk was verhoogd, maar regulier. 

Meer over dit onderwerp

Kan ik huurverlaging aanvragen op grond van inkomensdaling?

Algemeen

Als u eerder een inkomensafhankelijke huurverhoging heeft gehad en uw inkomen nu lager is, dan komt u misschien in aanmerking voor huurverlaging. Ook als uw huur door een reguliere huurverhoging hoger is dan € 879,66 (prijspeil 2024) en uw inkomen is gedaald, dan komt u misschien in aanmerking voor huurverlaging.

Uw inkomen kan lager zijn door het vertrek van iemand uit uw huishouden met een inkomen (bijvoorbeeld bij echtscheiding, bij overlijden of een inwonend kind dat is verhuisd). Ook kan uw inkomen lager zijn omdat u werkeloos bent geworden of met pensioen bent gegaan.

Meer over dit onderwerp

Is het mogelijk om een aanvraag voor huurverlaging te doen én bezwaar te maken tegen de huurverhoging?

Algemeen

Ja, dat is mogelijk. U kunt alleen schriftelijk bezwaar maken bij Cazas Wonen. Let u er wel op dat uw bezwaar vóór 1 juli 2024 bij ons binnen is. Onder schriftelijk verstaan wij ons online formulier, een brief of per e-mail.

Huurders met een relatief hoge huur en laag inkomen kunnen een korting krijgen op de huurverhoging. U kunt hiervoor een aanvraag tot huurverlaging indienen. Dit kunt u schriftelijk bij ons indienen. Huurverlaging betekent dat de rekenhuur (de huur waarvoor huurtoeslag kan worden aangevraagd) wordt verlaagd naar € 879,66 (prijspeil 2024). 

Meer over dit onderwerp

Ik ben het niet eens met de huurprijs in relatie tot de onderhoudsstaat van de woning. Wat kan ik doen?

Algemeen

Als u er met ons niet bent uitgekomen kunt u een verzoek indienen bij de Huurcommissie voor huurverlaging. De gegevens van de Huurcommissie zijn:

Postbus 16495
2500 BL Den Haag
telefoon: 0800-4887243
www.huurcommissie.nl

U kunt meer informatie teruglezen over het indienen van een klacht via de volgende link: Brochure Klachtencommissie door SWRU.

Meer over dit onderwerp

Wanneer kom ik in aanmerking voor huurverlaging?

Algemeen

Als u eerder een inkomensafhankelijke huurverhoging heeft gehad en uw inkomen nu lager is, dan komt u misschien in aanmerking voor huurverlaging. Ook als uw huur door een reguliere huurverhoging hoger is dan € 879,66 (prijspeil 2024) en uw inkomen is gedaald, dan komt u misschien in aanmerking voor huurverlaging.

Uw inkomen kan lager zijn door het vertrek van iemand uit uw huishouden met een inkomen (bijvoorbeeld bij echtscheiding, een inwonend kind dat is verhuisd of bij overlijden). Ook kan uw inkomen lager zijn omdat u werkloos bent geworden of met pensioen bent gegaan.

Via onze website kunt u online een aanvraag voor huurverlaging indienen. Ga naar: huurverlaging aanvragen.

Meer over dit onderwerp

Kan ik huurverlaging voorstellen en later bewijsstukken daarvoor aanleveren?

Algemeen

Nee. U moet uw voorstel voor huurverlaging meteen onderbouwen met een uittreksel uit de Basisregistratie Personen van uw Gemeente (BRP-uittreksel, voorheen GBA-uittreksel) en inkomensverklaring van de Belastingdienst (voorheen IB-60). Levert bij voorkeur meer actuele bewijsstukken aan die aantonen dat u te maken heeft gehad met inkomensdaling.  Uw aanvraag is pas compleet wanneer u de onderbouwing heeft aangeleverd.

Meer over dit onderwerp

Gaat de huurverlaging met terugwerkende kracht in?

Algemeen

Nee. Als wij uw aanvraag voor huurverlaging toekennen, dan gaat de huurverlaging volgens de wet in werking twee maanden nadat u de aanvraag heeft ingediend. 

Meer over dit onderwerp

Kom ik in aanmerking voor huurverlaging als ik na 1 juli van dit jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereik?

Algemeen

Nee, u komt dan niet in aanmerking voor huurverlaging.

Meer over dit onderwerp

Kom ik in aanmerking voor huurverlaging als mijn huishouden na 1 juli dit jaar bestaat uit vier personen of meer?

Algemeen

Nee, u komt dan niet in aanmerking voor huurverlaging.

Meer over dit onderwerp

Op welk moment kan ik huurverlaging aanvragen?

Algemeen

Het hele jaar door. Als uw inkomen lager is door het vertrek van iemand uit uw huishouden, kunt u direct een aanvraag voor huurverlaging doen. Als uw inkomen lager wordt door bijvoorbeeld werkeloosheid of pensionering vragen wij om een definitief vastgesteld jaarinkomen. U kunt dan niet in alle gevallen direct een aanvraag doen.

Het is niet mogelijk om huurverlaging aan te vragen als u in een vrije sector huurwoning woont. 

Via onze website kunt u online een aanvraag voor huurverlaging indienen. Ga naar: huurverlaging aanvragen.

Meer over dit onderwerp

Hoe kan ik huurverlaging aanvragen?

Algemeen

U kunt alleen schriftelijk een aanvraag voor huurverlaging doen bij ons. Dit kan via de e-mail of online via onze website. Ga naar: huurverlaging aanvragen

Bij de aanvraag moet u ook bewijs leveren waaruit blijkt dat uw inkomen lager is dan € 67.557,- (peildatum 2023). Levert u in ieder geval een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente waar u woont en een inkomensverklaring van de Belastingdienst voor alle personen die op uw adres staan ingeschreven in. Uw aanvraag is pas compleet wanneer u de onderbouwing heeft aangeleverd. Dan gaat pas de termijn van twee maanden in.

Meer over dit onderwerp